Portfolio
rocket rocket animated
Bakker Interactief > Portfolio > Multisite Wijkzorg Amsterdam

Multisite Wijkzorg Amsterdam

  • Project: Multisite Wijkzorg Amsterdam
  • Klant: Alliantie van diverse organisaties in het sociale domein
  • Techniek: WordPress CMS – Multisite oplossing
  • Website url: www.wijkzorg-amsterdam.nl
website Thema: sociaal-domein online

Website voor 7 stadsdelen Amsterdam

Om de zorg in Amsterdam in kaart te brengen en zodoende Amsterdammers de juiste zorg en ondersteuning te bieden hebben de verschillende partijen de handen ineen geslagen en gezamenlijk een online portaal opgezet. Deze online tool helpt mede ervoor dat de allianties voor doorontwikkeling zorgen van de netwerken.

Echter omdat Amsterdam is opgedeeld in stadsdelen en per stadsdeel weer verschillende (combinaties) van zorgaanbieders zitten was de wens dat elk stadsdeel haar eigen content kon publiceren en ook hun deel van de site zelf konden bijhouden.

Oplossing

Vanuit de wens dat elk stadsdeel eigen content zou kunnen publiceren is er besloten om een Multisite te gaan bouwen op het WordPress platform.
Dit houdt in dat er 1 centrale site is (de hoofdsite) met daaraan per stadsdeel een eigen ‘sub’site. Deze subsites zijn door de stadsdelen zelf te voorzien van content en hebben een eigen rechtenstructuur.

ONtwikkeltraject

Omdat er binnen dit project veel partijen betrokken zijn hadden we verschillende (intensieve) overlegsessies om gezamenlijk tot het eindresultaat te komen. Dat was een van de mooie onderdelen van het ontwikkeltraject. Voor alle deelnemers was het een nieuwe ervaring om zo intensief met elkaar (allemaal verschillende partijen uit het sociale domein) 1 gezamenlijk platform / doel te realiseren.

OVER Wijkzorg Amsterdam

ALLIANTIES WIJKZORG
Ieder stadsdeel heeft een alliantie Wijkzorg. Iedere alliantie is een samenwerkingsverband tussen zes tot zeven lokale of stedelijke partijen uit het werkveld. Allianties Wijkzorg hebben onder meer de taak om de wijkzorgnetwerken door te ontwikkelen en te versterken waarbij de projectleiders belangrijke schakels zijn.

Wie vormen de wijkzorgnetwerken?

Allerlei buurtinitiatieven, actieve bewoners, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, professionals zorg en welzijn, politie, woningcorporaties, ondernemers, ambtenaren en alle andere formele en informele wijkpartners dragen een steentje bij aan de zorg en ondersteuning van Amsterdammers en daarmee de leefbaarheid in de wijk. Ben je op die wijze actief dan maak je automatisch deel uit van het wijkzorgnetwerk!

Voor wie?

De vraag voor Wijkzorg is altijd: hoe wordt degene die zorg of ondersteuning nodig heeft het beste geholpen? Daarvoor zijn vaak meerdere of andere mensen of partijen (aanvullend) nodig wanneer je kijkt naar de werkelijke behoefte. Wijkzorg stimuleert dan ook dat zorgprofessionals breed en anders kijken naar de behoefte van burgers. Dat wijkpartners elkaar kunnen vinden en samenwerken is een van de doelen van de allianties Wijkzorg zodat burgers goede zorg en/of ondersteuning krijgen.

Voor passende zorg en ondersteuning voor Amsterdammers is het allereerst nodig dat ondersteuningsvragen herkend worden, dat zorgprofessionals weten wat de mogelijkheden zijn buiten de eigen organisatie en dat een wijkpartner of actieve bewoner weet wie ze kunnen inschakelen. Het werken in wijkzorgnetwerken is dan ook een essentieel onderdeel van het dagelijkse werk van wijkzorgpartners in Amsterdam.

De allianties Wijkzorg hebben van de gemeente Amsterdam sinds 1 juni 2017 de opdracht bij te dragen aan het goed functioneren van deze netwerken. Deze opdracht valt uiteen in drie, elkaar deels overlappende, ontwikkelopdrachten:

a) Bijdragen aan een heldere toegang tot zorg en ondersteuning en Advies Wijkzorg

b) Bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van de netwerkpartners

c) Bijdragen aan de doorontwikkeling en vorming van de wijkzorgnetwerken

Wat is het doel?

Het streven is dat samenredzaamheid een gemeengoed wordt zodat een Amsterdammer via juiste ondersteuning of zorg dichtbij huis de regie over zijn/haar eigen leven heeft.

Hoe?

Per alliantie wordt afgestemd op lokale behoeften via werk- of projectgroepen volgens een lerend proces in co-creatie met het gehele netwerk: samen, van binnenuit en bottom-up.

Allianties Wijkzorg werken gezamenlijk met de gemeente aan stedelijke thema’s, maatwerk en randvoorwaarden om Wijkzorg door te ontwikkelen.

rotateAl jarenlang een deskundige en betrokken partner

Robert van Bakker Interactief zet altijd dat ene stapje extra om te komen tot een mooi resultaat. Zijn expertise, prettige manier van samenwerking en grote persoonlijke betrokkenheid is bijzonder te noemen. Robert bewaart de rust, ook bij strakke deadlines. Wij zijn meer dan tevreden over onze websites en ik beveel Bakker Interactief een ieder van harte aan.

Jessica van den Oever, Online communicatie B&A

Wijkzorg Amsterdam Multi Website - WordPress Bakker CrossMedia
Volledig responsive gebouwd

Deel dit object: